RIGET

RIGET

 Når Jesus forkyndte evangeliet om riget, hvilket rige havde Han så i tankerne? I det følgende vil jeg give mit bud på det, men jeg vil indlede med at sige som jeg altid gør: Undersøg selv skrifterne og tjek om det jeg siger er i overensstemmelse med skriften!

 følgende er så min forståelse:

 

Skabelsesberetningen i 1. Mosebog viser at Gud skabte jorden, og derefter skabte Han lys, og skilte så lys fra mørke, og kaldte det dag og nat og sagde at det var godt, derefter skilte Han vand og tørt land i hav og land, og så at det var godt, og så følger beretningen om hvordan Han skabte planteliv og de forskellige former for dyreliv, og hver gang Han var færdig med en bestemt del af skabningen  konstaterede Han at det var godt, Til slut skabte Han mennesket i sit eget billede, for nu havde Han forberedt en verden, som ville være vidunderlig for mennesket at leve i. Men Djævelen, som ønskede/ønsker at tilrane sig Guds trone og blive enehersker, mødte op, og forførte Adam og Eva til ulydighed imod Gud, med et løfte om at de ville blive som Gud, altså selv blive guder. Da det lykkedes ham, førte det til død. Menneskene mistede herligheden fra Gud og døde åndeligt, og sygdom, lidelse, ufred,  ufrihed og fysisk død, blev et af resultaterne. Et andet resultat blev at Jorden, som Gud havde skabt til at være et godt sted for menneskene at være, kom under forbandelse, som vi kan læse i 1. Mos. 3,17-19:»Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af skal agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage.  Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter.  I dit ansigts sved skal du spise dit brød.

Men Gud havde en plan klar for, hvordan det hele kunne reddes, for Gud er et evighedsvæsen, og alt det Han har skabt har Han evighedsplaner med, og det Han havde skabt var så godt at Han gerne selv vil bebo stedet i al evighed. Det kan vi se af hvad ærkeenglen Gabriel sagde til Maria, da han meddelte hende at hun skulle føde Guds søn:  Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.«

og i Åb. 21,3:Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem.

Men Gud er så hellig at Han ikke kan bo et sted, der er besmittet af synd og forbandelse, og beboet af syndige uretfærdige mennesker, så i første omgang  måtte Han sørge for en befolkning bestående af retfærdige syndfrie mennesker. Løsningen herpå var at så mange, som muligt måtte fødes af Ham selv ved genfødsel. Hele den proces vil jeg ikke gennemgå her, da jeg tror at de fleste af mine læsere fuldt ud forstår genfødsel, men så er så der det om riget: Riget er kong Davids genoprettede rige beboet at genfødte mennesker, men det opstår ved en proces, der så at sige er delt i 2 trin:

 vi kan læse i Åb. 20,1-4:jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år og styrtede ham i afgrunden og satte lås og segl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de tusind år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid.  Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem; de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år.

Først bliver der altså en ”kort” periode på 1000 år, hvor Djævelen er bundet, så han i den periode ikke kan forføre folkeslagene. I disse 1000 år vil der sammen med Jesus være  en flok mennesker, som sammen med Jesus vil regere verden.


Der kommer altså en periode på 1000 år, hvor de mennesker, der lever på jorden, består af 2 grupper:

den ene gruppe er mennesker, som ikke har taget imod Guds kald til omvendelse, og som højest sandsynligt har tilbedt Antikrist, og taget hans mærke.

Den gruppe vil indledningsvis ikke være særlig stor, for lige før Satan bliver bundet for 1000 år, bliver den sande kirke bortrykket, så Gud uden at ramme sine trofaste efterfølgere kan ramme jorden,  (Antikrists rige) med sin glødende vrede, som omtales i Es. 34,2-3:Herrens vrede rammer alle folkene, hans harme alle deres hære; han lægger band på dem og overgiver dem til slagtning. De dræbte kastes hen, deres lig stinker, og bjergene flyder med blod.  
Men selv en lille flok kan blive til rigtig mange på 1000 år. Den gruppe kristne, der flygtede fra undertrykkelsen i England på skibet Mayflower ankom til Amerika i 1620 og gik i land  i Plymouth bay i New England. Kun halvdelen af de 51 pilgrimme om bor på skibet overlevede den første vinter, men 30 millioner af USA’s nuværende befolkning er efterkommere efter dem der overlevede, så 20-30 mennesker er på 400 år blevet til 30 millioner på trods af alle de krige landet har været igennem.


Den anden gruppe er dem, som er blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og dem, som som ikke har tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd, men er forblevet trofaste efterfølgere af Jesus. Disse vil blive bosat i det landområde, som i sin tid blev lovet Abraham og hans efterkommere til evig tid, som vi kan se af 1. Mos. 13,14-45:Efter at Lot og Abram var gået hver til sit, sagde Herren til Abram: »Se ud over landet, derfra hvor du står, mod nord og syd, mod øst og vest. Hele det land, du ser, vil jeg give dig og dine efterkommere for evigt (Abraham har to slags efterkommere: etniske efterkommere, der er hans slægtninge ved fødsel, og åndelige efterkommere, der er hans slægtninge ved genfødsel). og med basis i dette landområde vil hans åndelige efterkommere  regere verden sammen med Jesus, så alle de, ufrelste, der jo udgør langt langt flertallet, af dem, der kommer til at leve i tusindårsriget bliver undersåtter under dem de forfulgte og hadede før Djævelen blev bundet. Derfor er det ikke mærkeligt at Djævelen, når han bliver frigivet i løbet af kort tid, kan få alle disse med i et oprør imod de hellige, som vi kan læse om i Åb. 20,7-10:Når de tusind år er omme, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene i alle de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havets sand. De drog op på jordens flade og omringede de helliges lejr og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem.  Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.

Men hvad er så RIGET?

jo kong David endte jo med at blive konge over det landområde (Jakobs hus), som Gud lovede Abram (senere Abraham) til evig tid, og som Bibelen fortæller, så er det ikke sådan at konger over Israel indsættes som konger, nej de salves til at være konger fordi Gud har udvalgt dem. På Guds befaling salvede Samuel David til konge.

Det kan vi læse om i 1. Sam.16,13: Samuel tog da hornet med olien og salvede ham, mens hans brødre var til stede, og fra den dag greb Herrens ånd David. Jesus kaldes Messias fordi Messias er hebræisk for den salvede (i bestemt form) Jesus er altså ikke bare en salvet (blandt mange), nej Han er den salvede, altså den særligt udvalgte til at sidde på Davids trone i Jerusalem (den elskede by) i al 

 


 

 

evighed, og riget er det genoprettede Davids rige, som så ikke alene vil være beboet af etniske efterkommere efter Abraham, men af mennesker (både jøder og ikke-jøder, der er hans efterkommere i kraft af genfødsel. Derfor stillede Disciplene efter at Jesus havde undervist dem om riget i 40 dage dette spørgsmål i Ap. ger. 1,6:»Herre, er det nu, du vil genoprette Riget for Israel?«.

Bibeltro jøder havde altid set frem til en Messias, der skulle genoprette Davids rige for jøderne (Israel), og selv Disciplene troede stadig at det var Det Jesus ville gøre (genoprette riget alene for jødernes skyld).

 

 

der er lige et par skriftsteder, jeg har lyst til at citere:


1. Luk. 22,28-30 :Jer er det, der er blevet         hos mig under mine prøvelser, og                   ligesom  min fader har overdraget mig           Riget, overdrager jeg det til jer,  for                 at I skal spise og drikke ved mit bord i mit       rige, og I skal sidde på troner og dømme       Israels tolv stammer.


2.  og 1. Kor. 6,3:Ved I ikke, at vi skal                dømme engle, for slet ikke at tale om            jordiske forhold?


3. og Luk. 12,32: Frygt ikke, du lille hjord,         for jeres fader har besluttet at give jer             Riget.

 

4. Rom. 8,  v18- 23:Jeg mener nemlig, at         lidelserne i den tid, der nu er inde, er for         intet at regne mod den herlighed, som           skal åbenbares på os. For skabningen           venter med længsel på, at Guds børn             skal åbenbares.  Skabningen blev jo               underlagt tomheden, ikke fordi den selv         ville, men på grund af  ham, der gjorde           det, og med det håb, at også                           skabningen selv vil blive befriet fra                 trældommen under forgængeligheden og       nå til den frihed, som Guds børn får i             herligheden. Vi ved, at hele                             skabningen endnu sukker og vånder sig         sammen. Og ikke alene det: også vi, der       har Ånden som førstegrøde, sukker selv i       forventning om barnekår, vort legemes           forløsning.

 

 

5. Es. 65, 17-19:Nu skaber jeg en ny                 himmel og en ny jord; det, der skete               tidligere, skal ikke længere huskes, og           ingen skal tænke på det. Men I skal fryde       jer og juble til evig tid over det, jeg                 skaber. For jeg skaber Jerusalem om til         jubel, dens folk om til fryd; jeg vil juble           over Jerusalem og fryde mig over mit             folk. Der høres ikke mere gråd eller skrig.


6. og Åb. 21,1-3:Og jeg så en ny himmel           og   en ny jord. For den første himmel og       den første jord forsvandt, og havet findes       ikke mere. Og den hellige by, det ny               Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen       fra Gud, rede som en brud, der er                   smykket for sin brudgom. Og jeg hørte           en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds           bolig hos menneskene, han vil bo hos          dem, og de skal være hans folk, og Gud        vil selv være hos dem.

Første trin er altså at den planet vi lever på oplever 1000 år hvor djævelen er bundet, så han ikke kan forføre mennesker, og at denne periode sluttes med et bevis på at mennesket hellere lytter til (og følger) Satan (løgneren) end til Gud (sandheden)

 Andet trin er at Gud skaber en ny jord, hvor Davids rige fortsætter i al evighed med Jesus, som konge med kongesæde i det nye Jerusalem (Åb.21,2:Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom.), i det ny Jerusalem er Han omgivet af dem, der holdt ud til enden, som Jesus siger det i Matt. 24, 10-13:Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.  Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.  Men den, der holder ud til enden, skal frelses. (understregningen er min)

Riget er altså den nye jord, som regeres og bebos af Jesus og de af Hans efterfølgere, der holdt ud til enden, hvor enden enten kan være bortrykkelsen eller den dag, hvor de døde rent biologisk, eller som Bibelen ofte betegner en troendes død: Sov hen!

Alle, der ikke har Guds absolutte retfærdighed er sendt i søen, der i al evighed brænder af ild og svovl, og alle der har fået tilregnet Jesu retfærdighed bebor nu Guds evige rige. Hvor absolut retfærdighed er en helt selvfølgelig ting. Aldrig har jeg længtes så meget efter dette, som nu, hvor vi tydeligere end nogensinde i min levetid  ser hvordan verden er, når Djævelen regerer.
 Her til sidst lidt om dyrets mærke:

  Åb. 14,9-12:Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.«

Og Åb. 16,2: Den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden, og lede, ondartede bylder ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbad dets billede

John MacArthur er så dygtig en underviser, og siger så mange rigtige ting, at jeg er bange for at mange seriøse kristne vil lade sig lokke til at tro de forkerte ting han blander ind i sin undervisning, og derved ende i for-tabelsen. Det er ikke for sjov skyld at Jesus advarede om falske profeter i endetiden! Og mange af de falske profeter kræver det stor indsigt i Guds ord for at gennemskue. John MacArthur er en af dem, der forkynder "én gang frelst altid frelst". Det kan måske forklare hvorfor han går videre og siger at man kan tage dyrets mærke og stadig blive frelst på trods af Guds ords klare tale om det modsatte. Vi må være på vagt over for dem, der bruger sandhed til at kamuflere løgn. Der har jeg skrevet noget om andetsteds, som du kan komme til ved at klikke her.