KALDELSENS FORMÅL

KALDELSENS FORMÅL


Jeg viser herunder henholdsvis den danske Bibeloversættelse og en korrekt oversættelse af 2 skriftsteder (nemlig 2 Timoteus 1,9 og Rom. 8,28).


 


 


2 Timoteus 1,9:

Den autoriserede danske oversættelse (både 1948 og1992 udgaverne) lyder således:


Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden,


 


En korrekt oversættelse ville være som følger:


Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men til sit eget formål og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden,


 Rom 8,28:

Den autoriserede danske oversættelse (både 1948 og1992 udgaverne)lyder således:


Og vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem, som efter hans beslutning er kaldede.


 


En korrekt oversættelse ville være som følger:


Og vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem, som Han har kaldt ifølge sit formål og nåde.


 


Af en eller anden grund er der altså i den danske oversættelse ligesom ”lagt låg over”  at Gud har et formål med at kalde os.


Da Jesus kaldte Paulus, forklarede Han for Ananias med hvilket formål Han havde kaldt Paulus, det gjorde Han med  disse ord: ApG 9,15 – 17: ”denne mand er mit redskab, som jeg har udvalgt mig til at bære mit navn frem både for hedninger og konger og Israels børn;  og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld.«”


 


Gud har altså 2 parallelle formål med at kalde os:


1 at frelse os!


 


2 Han har en opgave til os i livet her på jorden. Denne opgave kan meget vel tænkes at knytte an til vores

     talenter og  personlighed, men jeg tør godt hævde at én opgave har vi med sikkerhed alle:  At herliggøre

     Ham med vore liv, og derved være Hans vidner. I Matt 5,16 siger Jesus: Således skal jeres lys skinne for

     menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene.


 


 


Apostlen Peter skriver således i 1 Pet 1,1-2: Peter, Jesu Kristi apostel, sender hilsen til de udvalgte i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bitynien, dem, der bor som udlændinge i adspredelsen og er udvalgte ifølge Gud Faders forudviden, ved Åndens helligelse, til lydighed og til bestænkelse med Jesu Kristi blod: nåde og fred blive eder stadig rigeligere til del!


 


Gud ved på forhånd hvordan vi vil reagere på Hans kald, så udvælgelsen består altså i at Han kun kalder dem, som Han i kraft af sin forudviden ved vil tage imod kaldet, og alt efter den enkeltes evner og personlighed uddeler Han så forskellige opgaver til sine børn.