DE UDVALGTE

DE UDVALGTE

vi læser i Matt 24,24:for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

når Jesus her taler om at nogle er udvalgte til frelse, betyder det så at resten i realiteten er udvalgt til at gå fortabt? Det er sådan calvinister og reformerte opfatter det og forkynder det, men nej, det at være udvalgt skal forstås ud fra det vi læser  i 1.Peter 1-2:Til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag, i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bitynien,   og som efter Gud Faders forudviden ved Åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod.

De er udvalgt ifølge Guds forudviden! Gud ved på forhånd, hvem der vil tage imod Hans kald til efterfølgelse, og de bliver så betegnet, som værende udvalgte,for Gud kender hver enkelts personlighed og evner, og hvilke opgaver de vil være gode til at løse, så Han udvælger mennesker, som Han ved vil sige ja, for at bruge dem til bestemte formål, som nu for eksempel Paulus, der fik at vide til hvilket formål han blev kaldt.

Gud tvinger dem ikke, Han ved bare på forhånd, hvem der af egen fri vilje vil sige ja til Ham.

De, der har størst chance for at blive Jesu efterfølgere, er dem, der er villige til at forholde sig faktuelt til  fakta. Jeg kender folk både blandt gudsfornægtere og blandt folk, som kalder sig bibeltro kristne, som er sådan indrettet at de rent ud benægter fakta, hvis ikke fakta passer ind i deres måde at leve og tro på. og sådanne mennesker lever liget farligt, for det er tvivlsomt om de når at blive frelst inden deres biologiske ur udløber, men på den anden side kender jeg folk i begge lejre, som til enhver tid er villige til at bøje sig for fakta, og når den slags mennesker bliver stillet over for de ting Gud har gjort, og/eller for eksempel opfyldte profetier, så bøjer de sig ofte for Gud, og vælger at blive Jesu efterfølgere. Hvad siger Bibelen om disse ting? først vil jeg citere  jer. 17, 9-10: Hjertet er det mest bedrageriske af alt, det er uhelbredeligt, hvem kan gennemskue det?  Jeg, Herren, udforsker hjertet og ransager nyrerne. Jeg giver enhver efter hans færd.

Det enkelte menneske kan dårligt nok gennemskue sit eget hjerte, men Gud gennemskuer det, og kender derfor mennesket bedre end det selv gør, men dem, der tager imod kærlighed til sandhed, dem belønner Han, og dem, der ikke gør, dem forfører/straffer Han. 2. Tess. 2,8-11: Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere  og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke

har taget imod kærlighed til sandheden, så 

de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden,men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

Hvad kendetegner dem, der går fortabt?: Rom. 1,25: De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen.
Jo de dyrker løgn frem for sandhed!

 Gud elsker alle og ønsker at alle vil tage imod Hans frelse, men jeg har nu en fornemmelse af at Hans hjerte særligt rækker ud til dem, der er sandhedskærlige: Joh. 14, 23-24:Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig.
Jesus siger her at den, der holder fast ved hans ord, vil Faderen elske,

og Guds ord er sandhed siger Jesus i Johs. 17,17: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed.

Dem, der holder fast ved Jesu ord, holder altså fast ved sandhed (er sandhedskærlige). Jeg vil nu vise nogle konkrete eksempler på hvordan det at være villig til at forholde sig faktuelt til fakta kan føre til en frelsende tro:

Først professor Richard Lumsden, hvis vidnesbyrd du kan se ved at klikke her.

dernæst Jacob Prasch, hvis vidnesbyrd du kan se ved at klikke her. Og så David Wood og Nabeel Qureshi hvis vidnesbyrd du kan se ved at klikke her.
At det er vigtigt at være villig til at forholde sig faktuelt til fakta, har jeg yderligere kommenteret ved at kigge på lignelsen om den fortabte søn. Det kan du læse ved at klikke her.

 

om falske kristus'er:

 I skriftstedet, som jeg indledte nærværende artikel med, taler Jesus også om falske kristus'er idet Han advarer imod dem. Han gør det som reaktion på disciplenes spørgsmål om tegnene på Hans genkomst. Den samme advarsel møder vi i 2. Kor. 11, 3-4: men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.
Anderledes kristus'er end den Kristus, der er defineret ved Bibelens sunde lære er afguder. Jeg kan for eksempel nævne den kristus, som den katolske kirke prædiker, eller mormonernes Kristus, eller Jehovas vidners Kristus, men derudover er der masser af andre afarter af Kristus, så mulighederne  for den uopmærksomme for at ende op med at dyrke en afgud i troen på at vedkommende følger Jesus er desværre rigelige.